previous pauseresume next

کد گذاری رژیم های غذایی کودکان بیمار بیمارستان های کودک

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، در پانزدهمین کنگره ملی تغذیه کودکان و نوجوانان که در انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور واقع در تهران برگزارگردید، سرکار خانم خاکسار جلالی مسئول تغذیه این مرکز با بیان سخنرانی خود، موضوع اجرای کد گذاری رژیم های غذایی کودکان بیمار بستری در این مرکز و ارائه تجربه این مرکز را در خصوص اجرای کدگذاری رژیم غذایی کودکان بیمار بستری را بر اساس معیارهای جهانی بیان نمودند.