previous pauseresume next

جمعی ازهنرمندان شهر اصفهان، حامی سلامت کودکان بیمارستان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آقایان سعید یاردوستی، علی آقاجانی وعلیرضا بابائی از هنرمندان بنام شهر اصفهان با حضور در جلسه ای با رئیس ، مدیر و مسئول روابط عمومی بیمارستان اعلام همکاری ویژه ای بمنظور معرفی فعالیت های خیریه این بیمارستان به عموم شهروندان را نمودند.

در این جلسه مقرر گردید انتشار مطالب محتوایی مرتبط به سلامت کودکان در زمینه های پیشگیری و همچنین تهیه فیلم های مرتبط با جذب مشارکت های مردمی توسط بیمارستان و هنرمندان شهر اصفهان تهیه و انتشار گردد.