previous pauseresume next

بازدید معاون توسعه مدیریت دانشگاه از بیمارستان کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، ظهر روز ۵شنبه ۱۹ تیرماه۹۹ دکتر رضایتمند معاون توسعه مدیریت  و منابع دانشگاه با حضور در این مرکز ضمن نشسستی صمیمی با رئیس ، مدیر ، مدیر پرستاری و امور اداری، از زحمات و تلاش شبانه روزی کادر درمان و مدافعان سلامت مرکز قدردانی نمودند.
ایشان در پایان جلسه از بخش همودیالیز، بخش در حال احداث MRI ، دستگاه جدید CT SCAN  و طرح توسعه بیمارستان (ساختمان منصوری) نیزبازید بعمل آوردند.