previous pauseresume next

بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، صبح روز یکشنبه خانم دکتر چنگیز رئیس محترم دانشگاه بهمراه آقای دکتر کلیدری معاون درمان بصورت سرزده از این مرکز بازدید نمودند.

شایان ذکر است، رئیس محترم دانشگاه ضمن حضوردر بخش ها، از پاویون دانشجویان نیز بازدید و با تعدادی دانشجویان پزشکی ملاقات نمودند.