previous pauseresume next

اولین روز اعتباربخشی کشوری مرکز اموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، تیم اعتباربخشی کشوری متشکل از کارشناسان محترم وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در چهارمین دوره اعتبار بخشی کشوری صبح امروز چهارشنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸ مرکزآموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) را مورد ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است، این دوره چهارمین دوره اعتبار بخشی کشوری است که کارشناسان محترم ضمن حضور در بخش های مختلف درمانی و پاراکلینیک، مشاهده مستندات و پرسمان سنجه های مرتبط با اعتبار بخشی را از پرسنل وکادر درمانی مورد بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است، کارشناسان طی دو روز متوالی ۱۶ و ۱۷ بهمن این مرکز را ارزیابی می نمایند.