previous pauseresume next

اهداء اسباب بازی "جشنواره پرواز اسباب باز ی ها" به کودکان بیمار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع(، در راستای برگزاری جشنواره پرواز اسباب بازی ها در اسفند ماه ، هدایا و کتب اهدایی در آن جشنواره طی ایام نوروز به کودکان بیمار بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان اهداء گردید.