previous pauseresume next

استعلام فروش اموال اسقاطی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) فروش اموال اقساطی ضایعات این مرکز به صورت مزایده و با شرایط ذیل به فروش می رسد.

افراد متقاضی شرکت در این مزایده می توانند بمنظور دریافت فرم مربوطه به آدرس: خیابان امام خمینی – قبل از میدان استقلال- مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) – طبقه زیرزمین- واحد امور قراردادها – آقای صالحی مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۲۰ میلیون ریال

نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام:  از روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰

مهلت تحویل اسناد استعلام:  تا پایان وقت اداری شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ - بصورت حضوری به دبیرخانه مرکز

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده:  روز یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت مرکز.