previous pauseresume next

بازدید تیم مدیریتی معاونت اجتماعی دانشگاه ازمرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) ، صبح امروز ۴شنبه ۹ خرداد ۹۷ معاون محترم اجتماعی ،مدیرمحترم مولفه های سلامت اجتماعی و مدیرمحترم واحد مددکاری آن معاونت در جلسه ای با تیم مدیریتی این مرکز ضمن بحث و تبادل نظردر مورد رفع مشکلات موجود مراجعین به واحد مددکاری و گزارشی از خدمات ارائه شده به نیازمندان به ارائه راهکارهایی جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران پرداختند.

در ادامه این بازدید نیز از بخش های دیالیز ، اورژانس و طرح گسترش مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) (ساختمان منصوری) بازدید نمودند.